Leiðtoganám í Byrjendalæsi - 15 ECTS einingar

Leiðtoganám í Byrjendalæsi

15 eininga leiðtoganám á framhaldstigi í Byrjendalæsi

Haustið 2020 hófst nýtt og endurskoðað leiðtoganám í Byrjendalæsi. Námskeiðið er á framhaldsstigi og í umsjón MSHA. Kennsla fer fram á þremur misserum og geta nemendur lokið því á einu og hálfu ári. Gert er ráð fyrir því að nemendur séu starfandi kennarar og hafi möguleika á að tengja námið við starfsvettvang. Meginmarkmið leiðtoganámsins er að styrkja kennara faglega sem leiðtoga í námssamfélagi læsiskennara á yngsta stigi. 

Í námsskeiðinu er sjónum beint að hlutverki leiðtoga í læsi á sviði Byrjendalæsis. Jafnframt að gera kennara meðvitaðri um eigin starfskenningu og hvernig starfstengd leiðsögn getur eflt faglega starfshæfni m.a. einstaklinga, hópa og reyndra kennara. Leiðtogi í læsi leiðir námssamfélag kennara í sínum skóla með félagastuðningi, samræðum um efni og aðferðir. Viðfangsefnin miða að því að auka og dýpka þekkingu kennara á fjölbreyttum aðferðum sem styðja og efla læsi á öllum stigum grunnskólans og færni í að nota þær. Fjallað er um leiðir til að efla orðaforða og skilning, ritun, samvinnunám og samræðu til náms. Athygli er beint að mikilvægi áhugahvatar fyrir læsisnám, sjálfstæði í námi, námsaðlögun og námsvitund. Á námskeiðinu er horft á viðfangsefni Byrjendalæsis í ljósi tækniþróunar nútímans. Kynnt verða smáforrit sem eru sérstaklega gerð til að þjálfa ýmsa færniþætti í læsisnámi grunnskólanemenda og sköpun.

Byrjendalæsi leiðtoganám


Markhópur:
Kennarar með leyfisbréf sem hafa lokið grunnnámskeiðum  Byrjendalæsis. 


Umfang:
Námið er á meistarastigi. Kennsla fer fram á þremur námskeiðum og geta nemendur lokið því á einu og hálfu ári. Hvert námskeið er  5 ECTS einingar.


Lýsing: 
Námið er vettvangs- og starfsmiðað og munu nemendur gera rannsókn á vettvangi þar sem þeir afla gagna sem unnið er úr í samráði við kennara í þeirra skólum og aðra nemendur á námskeiðinu. Kennsla í námskeiðinu verður með fjölbreyttum hætti í formi fyrirlestra, umræðna, verkefnavinnu og fjarfunda. Lögð er áhersla á kennsluhætti sem hvetja til virkrar þátttöku nemenda. 


Markmið: 
Í náminu er sjónum beint að hlutverki leiðtoga í læsi á sviði Byrjendalæsis. Meginmarkmiðið er að styrkja nemendur sem faglega leiðtoga í námssamfélagi læsiskennara og styðja við þá kennslufræðilega. Jafnframt að gera nemendur meðvitaðri um eigin starfskenningu og hvernig starfstengd leiðsögn getur eflt faglega starfshæfni m.a. einstaklinga, hópa og reyndra kennara. Leiðtogi í læsi leiðir námssamfélag kennara í sínum skóla með félagastuðningi, samræðum um efni og aðferðir. Viðfangsefnin miða að því að auka og dýpka þekkingu nemenda á fjölbreyttum aðferðum sem styðja og efla læsi á öllum stigum grunnskólans og færni í að nota þær. Fjallað er um leiðir til að efla orðaforða og skilning, ritun, samvinnunám og samræðu til náms. Athygli er beint að mikilvægi áhugahvatar fyrir læsisnám, sjálfstæði í námi, námsaðlögun og námsvitund. Í náminu er horft á viðfangsefni Byrjendalæsis í ljósi tækniþróunar nútímans. Kynnt verða smáforrit sem eru sérstaklega gerð til að þjálfa ýmsa færniþætti í læsisnámi grunnskólanemenda og sköpun.  


Fyrirkomulag:
Ein staðlota er á hverri önn.
Önnur kennsla fer fram í gegnum fjarkennslu. 


Að loknu námi:

 • vera fær um að sinna leiðtogahlutverki í skólastarfi, 

 • vera fær um að stýra starfsþróunarverkefnum innan skóla, 

 • vera fær um að setja fram áætlanir um notkun viðeigandi verkfæra í upplýsingatækni sem nýta má til eflingu læsis. 

 • geta nýtt þekkingu á kennsluaðferðum Byrjendalæsis við samþættingu námsgreina og athafnamiðað nám, 

 • þekkja aðferðir til að örva mál og hlustun og geta beitt þeim, 

 • þekkja aðferðir til að örva og styðja við yndislestur og geta beitt þeim, 

 • vera fær um að sýna frumkvæði við sjálfstæða öflun gagna, mat og úrvinnslu í starfi á sviði læsismenntunar, 

 • hafa leikni í að beita þekkingu sinni og úrlausnarhæfni við að þróa og leysa verkefni tengd læsi í skólastarfi, 

 • geta miðlað til foreldra fræðslu og ráðgjöf um læsi, 

 • vera fær um að sinna leiðtogahlutverki í skólastarfi, 

 • vera fær um að stýra starfsþróunarverkefnum innan skóla, 

 • vera fær um að setja fram áætlanir um notkun viðeigandi verkfæra í upplýsingatækni sem nýta má til eflingu læsis. 


Áherslur á námskeiðum

1 önn 2 önn 3 önn

Á námskeiðinu er fjallað um læsi og helstu kenningar og rannsóknir er varða lestur og læsi.

Áhersla verður lögð á að nemendur læri aðferðir til að efla orðaforða og skilning. Einnig verður lögð áhersla á orðaforðavinnu og ritun í þróun læsis.

Lögð er áhersla á að auka  þekkingu nemenda á því hvað felst í leiðtogahlutverkinu, einkenni leiðtoga og samtalstækni.  

Á námskeiðinu fá nemendur þjálfun í að nýta upplýsingatækni til að styðja við og  efla læsi grunnskólanemenda. 

Á námskeiðinu verður fjallað um hugtök sem lúta að markmiðssetningu fyrir nám, kennslu og námsmat.

Nemendur fá þjálfun í að nýta þekkingu á aðalnámskrá grunnskóla í áætlanagerð fyrir nám og kennslu í Byrjendalæsi. 

Áhersla verður lögð á margþættan og ólíkan stuðning nemenda til náms og hvernig kennari getur komið til móts við fjölbreyttan nemendahóp með sveigjanlegu skipulagi og fjölbreyttum kennsluaðferðum.

Á námskeiðinu verður fjallað um mikilvægi yndislesturs, tals og hlustunar í kennslu í tengslum við læsi. 

Nemendur læra markvissar aðferðir til að efla samþættingu námsgreina sem styrkja fjölbreyttar kennsluaðferðir og skapandi starf í kennslu Byrjendalæsis. 

Á námskeiðinu verður fjallað um breytingar á íslensku samfélagi með hliðsjón af breytingum á samsetningu fjölskyldunnar og fólksflutningum. 

Áhersla verður lögð á hvernig styðja megi við foreldra í læsisnámi barna sinna.