Fréttir

Alþjóðadagur læsis 8. september 2011

Frá árinu 1965 hafa Sameinuðu þjóðirnar helgað 8. september málefnum læsis. Í ár taka Íslendingar í þriðja skiptið þátt í þessum alþjóðlega degi. Miðstöð skólaþróunar við HA, Amtsbókasafnið og Akureyrarstofa starfa saman að undirbúningi læsisviðburða. Á degi læsis verður 30 bókakössum dreift á fjölmenna staði á Akureyri, s.s. í kaffihús, verslanir, flugvöll, banka, heilsugæslu, umferðamiðstöð, o.fl. Í kössunum eru bækur sem fólk á öllum aldri getur tekið heim með sér. Að lestri loknum er bókinni komið fyrir í sambærilegum bókakassa eða á stað sem er aðgengilegur öðrum. Hver bókarkápa er merkt með límmiða þar sem stendur Bók í mannhafið. Bókakassarnir standa út september og lengur ef áhugi er fyrir hendi. Almenningur getur einnig sett sínar eigin bækur í mannhafið með því að setja límmiða framan á bókina þar sem stendur Bók í mannhafið oskilja hana eftir á fjölförnum stað. Umfjöllun um dag læsis í fréttum sjónvarpsins

Áhrif áhugahvatar á lestrarnám nemenda í 6. bekk grunnskóla : „Ef ég les eitthvað sem mér finnst skemmtilegt eða spennandi þá langar mig að lesa meira og meira og vita meira...“

Herdís Anna Friðfinnsdóttir kynnir meistaraverkefni sitt við Háskólann á Akureyri, á Sólborg 8. september í stofu L202 k. 15:20-16:20. Erindi Herdísar Önnu heitir  Áhrif áhugahvatar á lestrarnám nemenda í 6. bekk grunnskóla : „Ef ég les eitthvað sem mér finnst skemmtilegt eða spennandi þá langar mig að lesa meira og meira og vita meira...“ Allir velkomnir.

Árangursríkt lestrarnám barna með dyslexíu

Fræðslufundur haldinn að Sólborg við Norðurslóð, 26. maí 2011 kl. 16.30 í M-202 Fyrirlesari: Anna G. Thorarensen, sérkennari Erindið byggir á samnefndu meistaraprófsverkefni frá HA vorið 2010 Í erindinu verður greint frá rannsókn á lestarnámi þriggja barna sem eiga í lestrarerfiðleikum. Rannsakað var hvernig til tókst þegar þau fóru á lestrarnámskeiðið “Fyrstu skrefin” (e. Early steps) og þeim kennt daglega í samræmi við niðurstöður lesgreiningar. Þátttakendur í tilraunaverkefninu voru börn úr 2. bekk grunnskóla.  Á námskeiðinu var hver kennslustund fjórskipt og áhersla lögð á lestur, endurlestur, orðavinnu, æfingar í hljóðkerfisvitund, stafsetningu og ritun. Rannsóknarspurningin er: Hvaða árangri má ná með lestrarkennsluaðferðinni Fyrstu skrefin með þrem sjö ára börnum sem eiga í lestrarerfiðleikum, sé þeim kennt í 40 kennslustundir? Kennslan bar árangur. Börnin lærðu að þekkja bókstafi og hljóð þeirra svo til alveg. Þau lærðu að hljóða sig gegnum orð og tóku miklum framförum í sjónrænum lestri. Early steps kerfið gerir að jafnaði ráð fyrir 60 kennslustundum með viðeigandi stuðningi (sömu aðferð) að því loknu.  Í ljós kom að 40 stundir reyndust börnunum mjög góð byrjun en ekki nógu langt til að þau gætu sjálf haldið áfram að efla lestrargetu sína. Sjálfsnám er ekki um að ræða hjá börnum á þessum aldri svo að þau þurfa áframhaldandi og viðeigandi aðstoð á sömu braut. Sjálfstraust og ánægja nemenda var áberandi eftir því sem leið á námskeiðið.

Bókvitið verður í askana látið ... en ekki verknámið

 Fræðslufundur verður haldinn fimmtudaginn 5. maí  kl. 16:30. Þar ætlar Hildur Betty Kristjánsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, verkefnastjóri hjá SÍMEY að fjalla um stöðu list- og verkgreina. Fundurinn er haldinn í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð í stofu L101 og er öllum opinn. Umræða um stöðu list- og verkgreina hefur farið fram á Íslandi um alllangt skeið. Hún hefur einkennst af því hvernig auka megi vægi þeirra innan skólakerfisins. Fram kemur í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að ráðherra lætur grunnskólum í té aðalnámskrá og í 24. gr. er lögð áhersla á jafnvægi milli bók- og verklegs náms. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á tengslum bók-, list- og verknáms á unglingastigi grunnskóla með því að kanna viðhorf viðmælenda sem hafa faglega þekkingu, reynslu og skoðanir á þessu sviði. Eftirfarandi spurning lá til grundvallar; Hvaða möguleikar eru á að viðhafa val á milli bók-, list- og verknáms á unglingastigi? Í kynningunni verður gerð grein fyrir fræðilegum þáttum sem lagðar voru til grundavallar í rannsóknninni og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar.

RHA og miðstöð skólaþróunar við HA hljóta styrk vegna rannsóknar á samfélagslegu hlutverki háskóla

        Menntamálaráðherra samþykkti að Rannsóknastofa um háskóla auglýsti í janúar síðastliðnum styrk til rannsóknar á eftirfarandi viðfangsefnum: Hvernig skilja íslenskir háskólakennarar og sérfræðingar starfsskyldur sínar og fagmennsku?   Hvernig skilja íslenskir háskólakennarar samfélag sitt og samfélagslegar skyldur?   Rannsóknina má rekja til þess að í kjölfarið á hruni íslenska bankakerfisins var kallað eftir ítarlegri endurskoðun og mati á ýmsum gildum sem samfélagið hefur verið reist á. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis var m.a. vikið að háskólasamfélaginu og gagnrýni á það kom fram. Samþykkti menntamálaráðherra árið 2010 tillögu stjórnar Rannsóknastofu um háskóla um að fé yrði varið til að vinna að rannsóknum á háskólunum í þessu samhengi. RHA og miðstöð skólaþróunar HA hlutu þennan styrk og í raun má líta svo á að með honum sé verið að hrinda af stað stærri rannsókn á þeim viðfangsefnum sem greint var frá að ofan.  Lesa meira

Upplifun foreldra með ADHD eða ADD af heimanámi eigin barna: Samstarf umsjónarkennara og foreldra

Fræðslufundur verður haldinn fimmtudaginn 31. mars kl. 16:30. Þar ætlar Sigurlaug Elva Ólafsdóttir sérkennari í Oddeyrarskóla á Akureyri að greina frá niðurstöðum rannsóknar sinnar á upplifun foreldra af heimanámi ADHD greindra barna. Fundurinn er haldinn í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð í stofu L101 og er öllum opinn. Erindið byggir á meistararitgerð sem Sigurlaug Elva vann með nokkrum foreldrum með ADHD/ADD greiningu og umsjónarkennurum barna þeirra vorið 2010. Í erindinu verða kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar, en tilgangurinn var að öðlast skilning á ADHD meðal foreldra og hvort og þá hvernig röskunin hefði áhrif á upplifun þeirra af heimanámi barnanna. Örfá ár eru síðan farið var að greina á Íslandi fullorðna einstaklinga með ADHD og ekki eru allir á eitt sáttir hvort ADHD sé að finna hjá fullorðnum eða hvort það eldist af börnum. Hvað sem því líður er lítil vitneskja til um þennan hóp og röskunin getur staðið í vegi fyrir öflugu samstarfi milli foreldris og umsjónarkennara. Þekking er mikilvægur þáttur í átt til skilnings og verður efnið nálgast út frá þremur megin þemum: ADHD/ADD, heimanámi og samskiptum/samstarfi.

Ábyrgð skólastjóra grunnskóla

Fræðslufundur verður haldinn fimmtudaginn 10. mars kl. 16:30. Þar ætlar Karl Frímannsson, skólastjóri Hrafnagilsskóla í Eyjafjarðarsveit að fjalla um ábyrgð. Fundurinn er haldinn í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð í stofu L101 og er öllum opinn. Erindið byggir á samnefndu 30 ECTS eininga meistaraprófsverkefni frá HA vorið 2010. Annarsvegar er fjallað um skilning á orðinu ábyrgð og hinsvegar hver ábyrgð skólastjóra grunnskóla er í ljósi grunnskólalaga. Hugtakagreining var notuð til að skilgreina hugtakið en laga- og textagreining til að skoða lögin. Fjallað verður um þrjú skilyrði sem uppfylla þarf ef einstaklingur á að geta borið fulla ábyrgð og þá hvernig sú ábyrgð birtist í lögunum þar sem skólastjóri hefur víðtækar ábyrgðarskyldur en hinsvegar er óljóst hvort hann geti axlað þá ábyrgð. Einnig verður fjallað um ábyrgð annarra hagsmunaaðila í skólastarfi þ.e. nemenda, foreldra og kennara.

Það er enginn aflögufær! Innleiðing nýútskrifaðra kennara í starf í grunnskóla. Reynsla kennara og skólastjórnenda

Fræðslufundur verður haldinn fimmtudaginn 17. febrúar kl. 16:30. Þar ætlar Helga Hauksdóttir, skólastjóri í Oddeyrarskóla á Akureyri að greina frá niðurstöðum rannsóknar um innleiðingarstarf nýútskrifaðra kennara í grunnskólum. Fundurinn er haldinn í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð í stofu L101 og er öllum opinn. Eigindleg rannsókn, unnin á vormisseri 2010 sem 30 ECTS eininga lokaritgerð til M.Ed. prófs við Menntavísindasvið HÍ, þar sem sjónum er beint að innleiðingarstarfi nýútskrifaðra kennara í grunnskólum. Gagna var aflað með hálfopnum viðtölum við fjóra kennara á 1. eða 2. starfsári og fjóra skólastjóra við grunnskóla. Einnig var rætt við tvo kennara sem höfðu hætt kennslu  í skólanum sínum eftir nokkur ár í kennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stjórnendur grunnskóla hafi fullan vilja til að taka vel á móti nýútskrifuðum kennurum. Innleiðingarferlið virðist þó oft ómarkvisst og fela helst í sér kynningu á ýmsum hagnýtum upplýsingum um skólastarfið í upphafi skólaárs og að útvega nýliðanum leiðsagnarkennara. Nýju kennararnir sakna þess að hafa ekki fengið meiri þjálfun á vettvangi í kennaranáminu og þeir segja að skipulag leiðsagnarkennslu þurfi að vera markvissara. Þeir óska eftir auknu samstarfi, umræðum og endurgjöf á starf sitt og meiri nálægð skólastjóra.

Fræðslufundi frestað - Bókvitið verður í askana látið ... en ekki verknámið

Fræðslufundinum með Hildi Betty Kristjánsdóttur hefur verið frestað til 5. maí. Fræðslufundur verður haldinn fimmtudaginn 5. maí kl. 16:30. Þar flytur Hildur Betty Kristjánsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, verkefnastjóri hjá SÍMEY fyrirlestur sem byggir á niðurstöðum rannsóknar um tengsl bók-, list og verknáms á unglingastigi. Fundurinn er haldinn í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð í stofu L101 og er öllum opinn. Umræða um stöðu list- og verkgreina hefur farið fram á Íslandi um alllangt skeið. Hún hefur einkennst af því hvernig auka megi vægi þeirra innan skólakerfisins. Fram kemur í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að ráðherra lætur grunnskólum í té aðalnámskrá og í 24. gr. er lögð áhersla á jafnvægi milli bók- og verklegs náms. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á tengslum bók-, list- og verknáms á unglingastigi grunnskóla með því að kanna viðhorf viðmælenda sem hafa faglega þekkingu, reynslu og skoðanir á þessu sviði. Eftirfarandi spurning lá til grundvallar; Hvaða möguleikar eru á að viðhafa val á milli bók-, list- og verknáms á unglingastigi? Í kynningunni verður gerð grein fyrir fræðilegum þáttum sem lagðar voru til grundavallar í rannsóknninni og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar.

Viðmót kennara og áhrif þess á námsumhverfi barna í leikskólum. “Ef stefna skólans slær ekki í takt við hjarta þitt ber hún lítinn sem engan árangur”

Fræðslufundur verður haldinn fimmtudaginn 4. nóvember kl. 16:30. Þar flytur Drífa Þórarinsdóttir, deildarstjóri á leikskólanum Kiðagili á Akureyri fyrirlestur um viðmót kennara og áhrif þess á námsumhverfi barna í leikskólum. Fundurinn er haldinn í húsnæði Háskólans á Akureyri, Sólborg við Norðurslóð í stofu L101 og er öllum opinn. Megintilgangur verkefnisins var að kanna viðmót leikskólakennara, áhrif þess á námsumhverfi barna og skilning kennara á eigin viðmóti. Þá var kannað hvort viðmót kennara geti verið háð agastefnu skólans og starfsreynslu kennara. Kveikjan að verkefninu var áhugi höfundar á samskiptum kennara og barna í skólum. Ef litið er til rannsókna á samskiptun kennara og barna í skólastofunni þá hefur komið fram að viðmót kennara skiptir miklu máli og hefur áhrif á nám og þroska barna. Í málstofunni verður stuttlega gerð grein fyrir fræðilegum þáttum sem lagðir voru til grundvallar í rannsókninni og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar.